Polityka prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest JAHman-design Jarosław Paśniewski, Stępińska 53/22, 00-739 Warszawa, Polska, NIP: 5212898505, REGON: 146472711 zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie Operatorem.

 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  2. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkowników w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu http://sklep.jahman-design.pl

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

 1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (np. korzystanie z newslettera), kontaktowania się z Użytkownikiem oraz wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umów sprzedaży zawieranych przez Użytkowników z Dystrybutorami.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko, firma,
  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  3. Numer telefonu,
  4. Numer NIP,
  5. Adres e-mail.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub zawieranie umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora lub zawrzeć umowę sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 2. Każdemu z Dystrybutorów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów sprzedaży zawieranych przez Użytkowników z Dystrybutorami, Administrator powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@jahman-design.pl

 

5. PLIKI "COOKIES" 

 1. Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies” („sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”):
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu),
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 1.  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Operator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.